• نام پروژه: غذابر ساختمان سفید
  • کارفرما: آقای میر رمضانی
  • موقعیت مکانی: بابل - توحید 36
  • سال تکمیل پروژه: 1390
  • تعداد توقف: 2 توقف به ارتفاع 9 متر
  • نوع سیستم: هیدرولیک غیر مستقیم
  • مهندس اجرایی: آقای میررمضانی
  • وضعیت پروژه: در حال بهره برداری