• نام پروژه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل
  • موقعیت مکانی: بابل_بلوار کشاورز_میدان دانشگاه
  • سال تکمیل پروژه: 1398
  • تعداد توقف: 3 توقف
  • نوع سیستم: کششی _ گیربکسی
  • سرعت: 1 m/s
  • مهندس اجرایی: دفتر فنی دانشگاه علم پزشکی