• نام پروژه: مجتمع تجاری واحدیان
  • کارفرما: واحدیان
  • موقعیت مکانی: بابل - خیابان مدرس - چهارراه شهربانی
  • سال تکمیل پروژه: 1395
  • تعداد توقف: 8 توقف
  • نوع سیستم: گیربکسی
  • سرعت کابین: 1.6 m/s
  • مهندس اجرایی: مهندس واحدیان