• نام پروژه: پروژه ماهان استیل
  • کارفرما: آقای مالایی
  • موقعیت مکانی: بابل - جاده بابل به قائمشهر - ماهان استیل
  • سال تکمیل پروژه: 1395
  • تعدا توقف: 4 توقف با تراول 14 متر
  • نوع سیستم: هیدرولیک صنعتی
  • مهندس اجرایی:
  • سرعت کابین: 0.62 m/s
  • وضعیت پروژه: در حال بهره برداری