• نام پروژه: ساختمان تجاری ارم
  • کارفرما: مهندس نصراله تبار
  • موقعیت مکانی: بابلسر - بلوار امام خمینی
  • سال تکمیل پروژه: 1396
  • تعداد توقف: 11 توقف
  • نوع سسیستم: کششی گیربکسی - دوپلکس
  • سرعت کابین: 1 m/s
  • مهندس اجرایی: مهندس نصراله تبار
  • وضعیت پروژه: فعال - در حال بهره برداری