آزمون مدیران و تکنسین های فنی مرکز آموزش بازرگانی

آزمون مدیران و تکنسین های فنی مرکز آموزش بازرگانی

این آزمون ها جهت تایید صلاحیت پرسنل شرکتهای دارانده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از