فرم محاسبه پایه جک در سیستم هیدرولیک جک بغل 2:1
اورهد - فاصله کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه
عمق چاهک
طول مسیر حرکت : فاصله کف اولین طبقه تا کف آخرین طبقه
طول بسته جک یا سانتی متر
ارتفاع باز شو جک
ارتفاع فلکه سر جک
ارتفاع کاراسلینگ از نشیمنگاه کابین
فاصله انتهای ریل از زیر سقف چاه
فاصله ابتدای ریل از کف چاه
طول ریل کار شده